Cách cắt file Word thành nhiều file

Trong quá trình làm việc với Word, nhiều khi chúng ta cần tách một file ra thành nhiều file nhỏ hơn để dễ theo dõi, đánh giá và thuận tiện hơn. Chính vì vậy bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt file Word thành nhiều file. Hãy cùng theo dõi nhé!

1) Tách tài liệu Word thành từng file nhỏ hơn bằng VBA (Microsoft Visual Basic for Application)

Chúng ta sử dụng VBA để cắt file word thành nhiều file nhỏ hơn Các bước cụ thể dưới đây

Bước 1: Bạn thực hiện mở file Word cần tách file, tiếp đến bạn thực hiện đánh dấu “///” vào những vị trí mà bạn muốn tách trong toàn bộ file văn bản. Ví dụ như văn bản ở hình phía dưới mình muốn tách làm 3 phần nhỏ thì thực hiện đánh dấu ở những vị trí muốn tách

Lưu ý: Bạn có thể đánh dấu ở một vị trí bất kì muốn tách mà không cần theo từng trang

Cách cắt file Word thành nhiều file

Bước 2: Sau khi đã đánh dấu xong thì thực hiện nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F11 trên bàn phím để gọi công cụ VBA (Microsoft Visual Basic for Application)

Bước 3: Khi cửa sổ của VBA hiện ra, thực hiện click chuột vào lệnh Insert, tiếp đến chọn Module

Cách cắt file Word thành nhiều file

Bước 4: Khi cửa sổ soạn thảo mở ra, thực hiện sao chép đoạn code dưới đây và dán vào phần soạn thảo:

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox(“This will split the document into ” & UBound(arrNotes) + 1 & ” sections.Do you wish to proceed?”, 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) <> “” Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & “\” & strFilename & Format(X, “000”)
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
‘delimiter & filename
SplitNotes “///”, “Notes “
End Sub

Cách cắt file Word thành nhiều file

Lưu ý: Bạn có thể đặt tên lại cho file sau khi tách bằng cách đổi tại Notes ở cuối đoạn code

Cách cắt file Word thành nhiều file

Bước 5: Sau khi đã thực hiện xong thì nhấn lệnh Run sub (F5) trên thanh công cụ của VBA để thực hiện áp dụng

Cách cắt file Word thành nhiều file

Bước 6: Khi này màn hình word sẽ hiển thị lên câu hỏi, bạn thực hiện chọn Yes để hoàn tất việc tách file

Cách cắt file Word thành nhiều file

Sau khi đã thực hiện, file word ban đầu sẽ tự động tách thành các file theo ý muốn ban đầu của bạn

Cách cắt file Word thành nhiều file

Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng các web để có thể thực hiện tách file online

Kết: Trên đây là cách cắt file trong Word thành nhiều file. Hi vọng các bạn có thể áp dụng trong khi thao tác với Word. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp ở bài viết tiếp!